2004 második félévében zajló minisztériumi előkészítés során kialakult tervezet I.

  

2004. évi ……..törvény

az önkéntes tevékenységről és önkéntes jogviszonyról

Az Országgyűlés elismeri és támogatja a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára végzett közhasznú önkéntes tevékenységét, és megkülönbözteti a fizetett munka minden formájától. Az önkéntes jogviszonyra vonatkozó jogi szabályozás kialakításával lehetővé teszi a társadalmi erőforrások e hatékony felhasználási formájának elterjedését. Az Országgyűlés az önkéntes tevékenységre és jogviszonyra vonatkozó törvény megalkotásával újabb hatékony lépést kíván tenni az állampolgárok és a civil társadalom szervezetei részvételének erősítése érdekében a társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésének folyamataiban. A kitűzött célok elérése és a társadalmi részvétel egyértelmű jogi feltételeinek megteremtése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja.

1.§ (1) E törvény célja a társadalom tagjainak szolidaritását jelző, az állampolgárok öntevékenységét kifejező, a közfeladatok ellátásában az egyének együttműködését megvalósító önkéntes tevékenységek elismerése és ösztönzése.

 (2) E törvény hatálya alá tartozik a Magyarországon végzett önkéntes tevékenység, valamint a magyar állampolgárok által magyar szervező vagy fogadó közreműködésével külföldön végzett önkéntes tevékenység.

2. § (1) Önkéntes tevékenység a természetes személy által más vagy mások javára kényszer és ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység.

(2) Önkéntes az a természetes személy, aki az önkéntes tevékenységet végzi.

(3) Nem minősül önkéntesnek a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló más jogviszony alapjául szolgáló tevékenység, valamint az olyan tevékenység, amely jogszabályi vagy hatósági kötelezettségen, illetve önkéntes jogviszonyon kívüli egyéb szerződéses jogviszonyon alapul.

(4) Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut ide nem értve a mindenki által igénybe vehető szolgáltatásokat. Ellenszolgáltatás az is, ha egy másik jogviszonyból eredő kötelezettséget az önkéntes tevékenységgel teljesítenek.

(5) Nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntes tevékenység végzéséhez közvetlenül szükséges juttatás vagy ezek költségeinek az önkéntes számára történő megtérítése, valamint jogszabály által az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban meghatározott jogosultság. Nem minősül ellenszolgáltatásnak az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó, a szervező, a fogadó vagy más által az önkéntesnek nyújtott erkölcsi elismerés, kitüntetés, alkalmi vagy ünnepi jutalom – a jutalom esetében akkor, ha értéke nem haladja meg a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott adómentes mértéket.

(6) Az önkéntes tevékenységhez közvetlenül szükséges juttatás különösen a munkaruha, védőruha, balesetvédelmi és betegségmegelőző szolgáltatások, a felszerelés, képzés, szállítás, étkezés, szállás.

(7) Az önkéntes tevékenység fogadásával a munkáltató nem válthatja ki munkavállaló foglalkoztatását a jogszabály vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján alkalmazottal betöltendő munkakörökre.

3.§ (1) Az önkéntes jogviszony az önkéntes szerződéssel jön létre.  

(2) Az önkéntes jogviszony alanyai az önkéntes tevékenységet vállaló természetes személy (önkéntes) és az önkéntes tevékenység eredménye által közvetlenül érintett személy (jogosult).  Amennyiben az önkéntes jogviszony az önkéntes tevékenységet szervező személy (szervező), és az önkéntes tevékenység helyszínét illetve szervezeti, működési kereteit biztosító személy (fogadó) között jön létre, az önkéntes jogviszony alanya az önkéntes tevékenységet szervező személy (szervező), és az önkéntes tevékenység helyszínét illetve szervezeti, működési kereteit biztosító személy (fogadó) is.

(3) Az önkéntes szerződést a szervezőnek vagy a fogadónak írásba kell foglalni, ha az önkéntes ezt kéri, valamint akkor, ha az önkéntes tevékenységre irányuló kötelezettségvállalás rendszeres. Rendszeresnek minősül az önkéntes tevékenységre irányuló kötelezettségvállalás, ha az három hónapot meghaladó időtartamra vagy határozatlan időre szól, legalább heti gyakoriságú és hetente összesen legalább kettő óra időtartamú önkéntes tevékenységre irányul. Minden esetben írásban kell megkötni az önkéntes szerződést, ha külföldi állampolgár Magyarországon vállalt önkéntes tevékenységére -, vagy magyar állampolgár külföldön vállalt önkéntes tevékenységére vonatkozik. Az írásba foglalás hiányában is érvényes a szerződés, ha az önkéntes a megállapodás tartalma szerinti és e törvénynek megfelelő önkéntes tevékenységet az erre egyébként irányadó szabályoknak megfelelően elvégezte.

 (4) Az önkéntes szerződésben meg kell állapodni az önkéntes tevékenység elvégzéséhez vagy folytatásához szükséges feltételekben; így különösen az önkéntes tevékenység tárgyában, időpontjában és tartamában, az önkéntes jogviszonyban kötelezettséggel és jogosultsággal bíró alanyokban, az önkéntes tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kötelezettségekben. Jogszabály az önkéntes szerződés megkötésének részletes szakmai feltételeit és eljárási szabályait meghatározhatja.

 (5) Az egyesületi tagsági jogviszony keretében, valamint az alapítványi tisztségviselői megbízási jogviszonyban végzett önkéntes tevékenység alapján - ha megfelel e törvénybe foglalt egyéb feltételeknek - önkéntes jogviszony is létrejön.

(6) A korlátozottan cselekvőképes személy kisebb jelentőségű önkéntes tevékenységre irányuló jognyilatkozata személyes jellegű jognyilatkozatnak minősül, s a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül megtehető. A nagyobb jelentőségű önkéntes tevékenységre irányuló jognyilatkozata, valamint a magyar állampolgárságú korlátozottan cselekvőképes személy külföldön történő önkéntes tevékenysége érvényességéhez a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulása szükséges.

 (7) Az önkéntes tevékenység teljesítésének feltételeként ellenszolgáltatás érvényesen nem köthető ki sem az önkéntes, sem a szervező, sem a fogadó javára.

 (8) A szervező vagy fogadó által az önkéntesnek az önkéntes szerződés keretei között az önkéntes tevékenységért nyújtott juttatás egy tekintet alá esik a munkáltató által nyújtott juttatással.

 (9) Az elvégzett önkéntes tevékenység vagy annak ellenértéke nem követelhető vissza.

 (10) A határozatlan időre és rendszeres tevékenységre szóló önkéntes tevékenységre vonatkozó kötelezettségvállalását az önkéntes a jövőbeni teljesítésre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. A meghatározott eredményre irányuló vagy határozott időtartamú önkéntes tevékenységre irányuló kötelezettségvállalást a kötelezett a teljesítés előtt visszavonhatja, ha az önkéntes tevékenységre vonatkozó kötelezettségvállalása után körülményeiben olyan lényeges változás állott be, hogy a teljesítés tőle többé el nem várható. Az önkéntes tevékenységre vonatkozó kötelezettségvállalást olyan formában kell visszavonni, amilyen formában az önkéntes jogviszony létrejött.

 (11) Az önkéntes tevékenységre vonatkozó kötelezettségvállalás megszűnik bármelyik fél halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, a meghatározott eredmény bekövetkezésével, valamint az önkéntes tevékenység lehetetlenné válásával.

4.§ (1) Az e törvénybe foglalt feltételeknek megfelelő önkéntes tevékenység közterhek nélkül végezhető.

 (2) Amennyiben jogszabály a tevékenység végzéséhez engedélyt, hozzájárulást vagy nyilvántartásba vételt rendel, az önkéntes tevékenység csak e hatósági engedély, hozzájárulás vagy nyilvántartásba vétel birtokában végezhető.

 (3) Az önkéntes tevékenységről a szervező és a fogadó naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell legalább az önkéntes személy nevét, állandó lakóhelyét és adóazonosító jelét, az önkéntes szerződés megkötésének időpontját, tartamát, helyét. Amennyiben az önkéntes tevékenység végzésének feltételeit fogadó biztosítja, a nyilvántartásnak a fogadó személyére, intézményére vagy szervezetére vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell.

5.§ (1) Az önkéntes köteles megismerni és betartani az általa végzett tevékenységre vonatkozó szakmai, adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi és más rendészeti szabályokat; továbbá annak a szervezetnek, intézménynek a tevékenységhez kapcsolódó szabályzatait, amelynél az önkéntes tevékenységet végzi.

 (2) Ha az önkéntes tevékenységet szervező vagy fogadó szervezi, az (1) bekezdésben írt szabályoknak az önkéntessel történő megismertetése a szervező vagy a fogadó kötelezettsége.

 (3) Az önkéntes személyére vonatkozó szakmai, adatvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi és más rendészeti szabályok betartása és betartatása az önkéntes tevékenységet szervező és fogadó kötelezettsége.

6.§ (1) Az önkéntes által az önkéntes tevékenységgel összefüggésben az önkéntes jogviszony jogosultjának, a szervezőnek, a fogadónak, illetve harmadik személynek okozott kárért az önkéntes a polgári jog általános szabályai szerint felel.

 (2) Az önkéntes tevékenységet szervező az önkéntessel egyetemlegesen felel az önkéntes által az (1) bekezdés szerint okozott kárért. Az önkéntes tevékenységet szervező személy mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az önkéntes kiválasztásában, felkészítésében, utasításokkal ellátásában és felügyeletében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható.

 (3) Ha az önkéntes tevékenység folytatásának feltételeit fogadó biztosítja, az önkéntes által okozott kárért felel, ha az önkéntes kiválasztásában, felkészítésében, utasításokkal ellátásában és felügyeletében, a kár megelőzése és elhárítása terén felróható mulasztás terheli. Jogszabály felhatalmazása alapján kiadott szabályzat, valamint az önkéntes szerződés a fogadó terhére szigorúbb felelősségi szabályokat is megállapíthat.

 (4) Az önkéntes tevékenység során vagy azzal összefüggésben az önkéntesnek okozott kárért a károkozó a polgári jog általános szabályai szerint felel. Ha az önkéntes tevékenységet szervező szervezi, illetve az önkéntes tevékenység folytatásának feltételeit fogadó biztosítja, a szervező illetve a fogadó a károkozóval egyetemlegesen felel az önkéntesnek okozott kárért. A szervező illetve a fogadó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az önkéntes kiválasztásában, felkészítésében, utasításokkal ellátásában és felügyeletében, a kár megelőzése és elhárítása terén felróható mulasztás nem terheli.

 (5) Az önkéntes által az önkéntes tevékenységgel összefüggésben okozott kár megtérítésére, valamint az önkéntes tevékenységgel összefüggésben az önkéntesnek okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítás köthető. E biztosítást az önkéntes jogviszony bármelyik alanya megkötheti.

7.§ (1) A szervező vagy a fogadó az elvégzett önkéntes tevékenységről az önkéntes kérésére igazolást állít ki. (önkéntes tevékenység igazolása) Az önkéntes tevékenység igazolása tartalmazza:

a.)    az önkéntes tevékenységet szervező vagy fogadó nevét, székhelyét, nyilvántartásba vételi számát és adószámát;

b.)    az önkéntes nevét, állandó lakóhelyét és adóazonosító jelét;

c.)    az önkéntes tevékenység időpontját, helyszínét, időtartamát és tartalmát;

d.)    az önkéntes tevékenységet szervező képviselőjének nevét és aláírását;

e.)    az igazolás kiállításának dátumát

f.)      juttatás(ok) mértékét.

 (2) Az önkéntes tevékenység igazolása az (1) bekezdésben írtakon kívül tartalmazhat egyéb adatokat és információkat is a szervező részéről, különösen az elvégzett közhasznú önkéntes tevékenység jellegére, minőségére, értékére vagy a közhasznú önkéntes tevékenységgel illetve az önkéntessel kapcsolatos egyéb körülményekre vonatkozó megállapításokat.

 (3) Az önkéntes tevékenységet szervező vagy fogadó által kiállított igazolások egy példányát a kiadásának évét követő öt naptári évig meg kell őrizni, s az abban foglalt személyes adatok védelmét biztosítani kell.

8. § (1) Az önkéntes tevékenységről szóló igazolás alapján jogszabály, munkaviszonyra vonatkozó szabály, közoktatási és felsőoktatási vagy egyéb intézményi szabályzat az állampolgár, a külföldi, a munkavállaló, a tanuló, a hallgató és más önkéntes számára különböző jogosultságokat, kedvezményeket állapíthat meg.

 (2) A munkáltató az önkéntes tevékenység céljára a munkavégzési kötelezettség alól mentesítést, munkaidő-kedvezményt vagy szabadságot biztosíthat.

9.§ (1) A közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezet által – a létesítő okiratában foglalt közhasznú tevékenység gyakorlására – szervezett önkéntes tevékenység közhasznú önkéntes tevékenységnek minősül.

 (2) A közhasznú önkéntes tevékenység lényeges feltételeiről közhasznú önkéntes szerződés rendelkezik, amelyben meg kell határozni legalább:

-         az önkéntes nevét, állandó lakóhelyét, adóazonosító jelét;

-         a szervező közhasznú szervezet nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, valamint a közhasznú szervezet részéről az önkéntessel kapcsolatot tartó személy nevét és értesítési lehetőségeit;

-         a vállalt közhasznú önkéntes tevékenység tartalmát és annak feltételeit, helyét és időtartamát;

-         az önkéntes tevékenységet a fogadónál közvetlenül irányító személy nevét, beosztását és értesítési lehetőségeit;

-         az önkéntes tevékenységhez közvetlenül szükséges természetbeni juttatásokat, költségtérítéseket, s ezek szolgáltatási módját;

-         tájékoztatást arról, hogy milyen felelősségi szabályok és biztosítási feltételek érvényesülnek az adott önkéntes jogviszonyban.

 (3) A közhasznú önkéntes szerződést írásba kell foglalni.

10.§ (1)  A közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezet tevékenységének keretében végzett közhasznú önkéntes tevékenységet legalább az e törvény 4. § (3) bekezdésének megfelelő tartalommal kell naprakészen nyilvántartani.

 (2) Az önkéntesek számát és az általuk elvégzett, teljesített önkéntes tevékenységre vonatkozó legfontosabb adatokat a közhasznú szervezet a közhasznúsági jelentésnek a közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló részében közzé teszi.

11. § (1) Ez a törvény 2005. január 1. napján lép hatályba.

         (2) A törvény rendelkezéseit a hatályba lépését követően létrejött önkéntes jogviszonyokra kell alkalmazni.

12. § (1) E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8 (a továbbiakban Kszt.) 6.§ (2) bekezdése a következőképp módosul:

        „(2) A közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenysége körében jogosult polgári szolgálatot teljesítő személy foglalkoztatására, valamint önkéntesek igénybevételére.”.

-(2) a Kszt. 12.§ előtti címe és a 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A közcélú adománygyűjtés és az önkéntesek igénybe vételének szabályai” és

12. § (1) A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés illetve önkéntes tevékenységre felkérés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.”

-(3) a Kszt. 14.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, a vele önkéntes jogviszonyban álló személyt, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti."

(4) a Kszt.26.§ az alábbi o.) ponttal egészül ki:

o) közhasznú tevékenységet folytató önkéntes az a természetes személy, aki a közhasznú szervezet működését a létesítő okiratba foglalt valamely közhasznú cél megvalósítása érdekében személyes tevékenységével kényszer és ellenszolgáltatás nélkül segíti.”

-         13. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg a  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény (a továbbiakban Szja tv.) 3.§ az alábbi 75. ponttal egészül ki:

"75. Önkéntes tevékenységre vonatkozó igazolás: az önkéntes tevékenységet szervező vagy fogadó közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet által kiállított és a szervezet képviselője által aláírt olyan igazolás, amely tartalmazza az önkéntes tevékenységről és az önkéntes jogviszonyról szóló 2004. évi … törvényben meghatározott adatokat."

- az Szja tv.  7.§ p) pontja a következőképp módosul:

(A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket)

"p) a munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgáló képzés költségét (akkor sem, ha azt nem a munkáltató viseli), továbbá a kifizető által a vele munkaviszonyban álló természetes személy, illetve tevékenységében személyesen közreműködő tagja vagy az önkéntes tevékenység szervezőjeként illetve fogadójaként az önkéntes képzésének költségként elszámolt értékét, feltéve, hogy a képzés a kifizető tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzését, bővítését célozza, továbbá a kifizető tevékenységében közreműködő természetes személy (például üzleti partner, szakértő, önkéntes) e feladatának ellátásához szükséges felkészítésének költségként elszámolt értékét, ide nem értve az iskolai rendszerű képzést, azzal, hogy egyebekben a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni;"

 

 

2006.06.14