Az ICSSZEM Jogi Főosztálya által elkészített első változat

 

Melléklet a …/2005. számú kormány-előterjesztéshez

TERVEZET

Törvényjavaslat az önkéntes tevékenységről és az önkéntes jogviszonyról

  

1. §

(1) A törvény hatálya

a) a magyarországi székhelyű fogadó szervezetnél belföldön végzett,

b) a magyar állampolgár által magyarországi székhelyű fogadó szervezetnél külföldön végzett

önkéntes tevékenységre terjed ki.

(2) A törvény hatálya nem terjed ki

a) az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltóságnál végzett,

b) a fogadó szervezet munkatársai, ellátottai életének, testi épségének, illetve vagyonának vagy a fogadó szervezet vagyonának védelme érdekében alkalmilag végzett

önkéntes tevékenységre.

  

2. §

(1) E törvénynek az önkéntes jogviszonyra vonatkozó szabályaitól – ha e törvény kivételt nem tesz – az önkéntes szerződésben érvényesen eltérni nem lehet.

(2) Törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: jogszabály) az önkéntes jogviszony létrehozásával, megszűnésével és tartalmával kapcsolatban további szabályokat is megállapíthat.

  

3. §

 

(1) Önkéntes tevékenység az 5. § (1) bekezdése szerinti fogadó szervezetnél ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, kivéve, ha a tevékenység jogszabályon, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul, vagy a felek között más jogviszony áll fenn.

(2) Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan vagyoni előny, amelyhez az önkéntes vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontjában meghatározott – közeli hozzátartozója az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut.

(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által

 a)az önkéntesnek adott, az önkéntes tevékenység ellátáshoz szükséges munkaruházat, védőfelszerelés,

b) az önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazás, szállás, étkezés biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése az önkéntes részére,

c) az önkéntesnek az önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, illetve balesetbiztosítás, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás,

d) az önkéntes – az önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges – iskolarendszer kívüli képzésének költségei,

e) az önkéntesnek nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének tíz százalékát.

 

 

 

 

4. §

(1) Az önkéntes jogviszony alanyai az önkéntes és a fogadó szervezet.

(2) Önkéntes lehet bármely cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes személy, aki tizenhatodik életévét betöltötte.

(3) Korlátozottan cselekvőképes személy esetén az önkéntes jogviszony létesítéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

(4) Nem foglalkoztatható önkéntesként az a személy, aki a fogadó szervezettel fennálló más jogviszony keretében ellenszolgáltatás fejében munkát végez.

(5) Ha jogszabály kivételt nem tesz, az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet, amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési és egyéb feltételeknek.

 

5. §

 

 

(1) Fogadó szervezetként önkéntest foglalkoztathat

a) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, az egészségügyi szolgáltató, a közoktatási intézmény, a felsőoktatási intézmény, a muzeális intézmény, a nyilvános könyvtár, valamint a közművelődési intézmény (a továbbiakban: fogadó intézmény) a jogszabályban meghatározott egyes feladatai, vagy azokhoz kapcsolódó többletszolgáltatások körében,

b) a helyi önkormányzat az általa biztosított közszolgáltatások körében,

c) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenysége körében,

d) az egyházi jogi személy a hitéleti és közcélú tevékenysége körében.

(2) Engedélyköteles építési munkában való részvételre önkéntest foglalkoztathat

a) a helyi önkormányzat

aa) az általa biztosított közszolgáltatások körében,

ab) katasztrófa sújtotta területen élők elhelyezésének, ellátásának biztosítása körében;

b) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság katasztrófa sújtotta területen élők elhelyezésének, ellátásának biztosítása körében, feltéve, hogy ezt a tevékenységet az alapszabálya, alapító okirata, illetve társasági szerződése tartalmazza;

c) az egyházi jogi személy

ca) hitéleti tevékenysége körében,

cb) katasztrófa sújtotta területen élők elhelyezésének, ellátásának biztosítása körében.

(3) A fogadó intézmény és a helyi önkormányzat feladatainak ellátásához jogszabályban előírt létszámfeltételek – ha jogszabály kivételt nem tesz – önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek.

(4) Az a fogadó intézmény, amely jogszabály alapján köteles a szolgáltatása során okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződést kötni, önkéntest akkor foglalkoztathat, ha a felelősségbiztosítási szerződés kiterjed az önkéntes által okozott kár megtérítésére is.

 

 

6. §

(1) Az önkéntes jogviszony a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződés megkötése során meg kell állapodni

a) az önkéntes által végzett tevékenység tartalmában,

b) az önkéntes tevékenység ellátásának helyében,

c) az önkéntes tevékenységre fordított időben és a szükséges pihenőidőben,

d) 3. § (3) bekezdés a)-d) pontja szerinti juttatásokban.

(2) Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, ha

a) az önkéntes szerződést határozatlan időre, vagy legalább három hónapra kötötték,

b) az önkéntes korlátozottan cselekvőképes,

c) a fogadó intézmény, illetve a helyi önkormányzat a feladatainak ellátásához jogszabályban előírt személyi feltételeket önkéntes foglalkoztatásával teljesíti,

d) az önkéntes a 3. § (3) bekezdésének b)-d) pontja szerint juttatásban részesül,

e) az önkéntes tevékenységet külföldön végzik,

f) az önkéntes nem magyar állampolgár,

g) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,

h) jogszabály elrendeli.

 

7. §

 

(1) Az önkéntes szerződés megszűnik

a) az önkéntes halálával, cselekvőképességének elvesztésével,

b) a fogadó szervezet jogutód nélküli megszűnésével,

c) a vállalt önkéntes tevékenység teljesítésével,

d) a határozott idő lejártával, feltétel bekövetkeztével,

e) közös megegyezéssel történő megszüntetésével,

f) felmondással.

(2) Az önkéntes szerződést – ha másként nem rendelkezik – bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja.

(3) Korlátozottan cselekvőképes személy esetén az önkéntes szerződést felmondhatja

a) az önkéntes a törvényes képviselő hozzájárulása nélkül,

b) a törvényes képviselő.

  

8. §

 

(1) A fogadó szervezet köteles

a) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani,

b) az önkéntesnek megfelelő pihenőidőt biztosítani,

c) az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást megadni, az ismeretek megszerzését biztosítani.

(2) Az önkéntes köteles

a) az önkéntes tevékenységet az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a vonatkozó jogszabályok, előírások és a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,

b) az önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni.

(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása

a) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik,

b) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

(4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni.

 

(5) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

 

9. §

(1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Ha a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, – az önkéntes szerződés ellenkező rendelkezése hiányában – a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.

(2) A fogadó szervezet felel az önkéntes halálából, testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kárért, ha a károsult bizonyítja, hogy a kár az önkéntes jogviszonnyal okozati összefüggésben következett be. A fogadó szervezet mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható magatartásából származott. A felelősség módjára és a kártérítés mértékére a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

(3) A fogadó szervezet az önkéntes tulajdonában okozott kárért a Ptk. szabályai szerint felel.

(4) Az önkéntes a Ptk. szabályai szerint felel a fogadó szervezetnek okozott kárért. Az önkéntes mentesül a felelősség alól, ha 8. § (4) bekezdése szerint előzetesen figyelmeztette a fogadó szervezetet.

 

10. §

 

 

a) az önkéntes nevét,

b) korlátozottan cselekvőképes önkéntes esetén a törvényes képviselő nevét,

c) az önkéntes lakóhelyét,

d) az önkéntes adóazonosító jelét, ha a 3. § (3) bekezdés szerint juttatásban részesül,

e) az 6. § (1) bekezdésében meghatározottakat.

 

11. §

Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

 

12. §

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 87. §-a 8. pontjának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Önkéntes tevékenység esetén a fogadó szervezetet kell munkáltatónak tekinteni.”

 

13. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 7. §-ának (1) bekezdése a következő t) ponttal egészül ki:

[A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:]

t) önkéntes tevékenységről és az önkéntes jogviszonyról szóló 2005. évi …. törvény (a továbbiakban: Öjt.) 3. § (3) bekezdésének a)-c) pontja szerint az önkéntesnek nyújtott juttatást;”

(2) Az Szja tv. 7. §-a (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

p) a munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgáló képzés költségét (akkor sem, ha azt nem a munkáltató viseli), valamint a kifizető által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve tevékenységében személyesen közreműködő tagja, feltéve, hogy a képzés a kifizető tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzését, bővítését célozza, továbbá a kifizető tevékenységében közreműködő magánszemély (például üzleti partner, szakértő) e feladatának ellátásához szükséges felkészítésének költségként elszámolt értékét, ide nem értve az iskolai rendszerű képzést, azzal, hogy egyebekben a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, továbbá az Öjt. 3. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti képzés költségét; bármely esetben feltéve, hogy az említett költségek elszámolása olyan bizonylat, számla alapján történt, amelyre annak kiállítója adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolás kiállításának tényét nem tüntette fel;”

 

14. §

(1) Az Szja. tv. 1. számú melléklete a következő 4.13. ponttal egészül ki:

[Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:]

„4.13. fogadó szervezet által az önkéntesnek az Öjt. 3. § (3) bekezdésének e) pontja szerint nyújtott jutalom, több önkéntes jogviszonyban álló magánszemély esetén legfeljebb évi 10 ezer forint összeghatárig.”

 

15. §

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban Kszt.) 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenysége körében jogosult önkéntes foglalkoztatására.”

 

16. §

E törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a) az Mvt. 87. §-a 9. pontjának második mondatában „a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott társadalmi munka” szövegrész helyébe „az önkéntes tevékenység” szövegrész,

b) a Kszt. 14. §-ának (4) bekezdésében a „támogatót” szövegrész helyébe a „támogatót, az önkéntest” szövegrész lép.

 

 

 

 

A fogadó szervezet az általa foglalkoztatott önkéntesekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza legalább